CZ  |  ENTandem Studio  People   Contact

Architecture   Graphics   Photography   Visualizations   

Architecture & GraphicSingle Family House in Central Bohemian Uplands

Architecture

Prostředí Českého Středohoří má díky své morfologii nenapodobitelný charakter, který poutá lidskou pozornost již od nepaměti. Pozemek klientů se nachází nedaleko města Litoměřice v blízkosti obce Pohořany. Jeho polohu a velmi půvabné výhledy západním směrem jsme při návrhu maximálně respektovali.

Koncept rodinného domu je založen na souladu lokální typologie se současnou prostorovou čistotou. Hlavními principy použitými při návrhu domu se stali: citlivé osazení obejktu na pozemku, vazba na místní tradiční architekturu a racionální prostorová koncepce.

Při hledání místa pro umístění domu na parcele byla rozhodujícím faktorem svažitost terénu a orientace pozemku ke světovým stranám. Ve stavebním programu klientů byl také požadavek na garáž pro 2 osobní automobily, jež bude součástí navrhovaného objemu. Vzhledem k prostorovým regulativům vycházejících z ochrany stavebního rázu v CHKO České Středohoří jsme byli limitováni hned několika klíčovými faktory: půdorysné uspořádání, osazení objektu, objem stavby, typ střešní geometrie, kompozice oken apod.

Prostorový koncept domu je založen na křížení dvou os, jež prochází objektem napříč jednotlivými podlažími. Příčná osa v sobě skýtá hlavní vertikální komunikaci (schodiště) a samotné vstupy do objektu. Podélná osa je pak tvořena centrální chodbou, jež propojuje jednotlivé místnosti stavebního programu.

Jako hlavní konstrukční materiál pro spodní stavbu byl zvolen armovaný beton, a to vzhledem k zvýšeným nárokům na zakládání a kvalitní provedení hydroizolací. V nadzemní části je využito kombinace zdícího systému pro vertikální konstrukce a dřevěných prvků pro realizaci krovu.

Kategorie: Studie
Projekt: 2017
Realizace: 2018–současnost
Tandem Studio © 2019